Recuperarea creanțelor – Ordonanța de plată.

 In Blog
Ordonanța de plată

Ordonanța de plată – mod de recuperare a creanțelor

Recuperarea creanțelor – Ordonanța de plată

În acest articol voi prezenta cea mai scurtă cale, după părerea mea, de a recupera o creanță neachitată la timp.

Este vorba de o procedură specială, prevăzută de Codul de Procedură Civilă, la art.1014 și următoarele.

În principiu cam după maxim 1 an de la scadență ar trebui să acționați prin intermediul instanțelor judecătorești.  Procedura oricât ar fi de simplă tot durează cam 6 luni ori chiar mai mult.

Condiții

Pentru a putea fi accesată această procedură obligația de plată a sumei de bani trebuie să rezulte dintr-un contract civil, constatat printr-un înscris ori determinat potrivit unui statut, regulament sau alt înscris, însușit de părți prin semnătură.

Sunt excluse creanțele înscrise la masa credală în cadrul procedurilor de insolvență.

Acțiune

În măsura în care este îndeplinită această condiție, trebuie formulată o somație, fie prin intermediul executorului judecătoresc, fie prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire. Prin această somație se pune in vedere debitorului să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primire.

Această somație întrerupe termenul de prescripție.

Dacă debitorul nu plătește în termen, se va introduce cererea privind ordonanța de plată, la instanța competentă pentru judecarea fondului în primă instanță. Aceasta este fie instanța de la sediul debitorului, fie dacă părțile au stabilit altfel în contract, instața stabilită conform acelui contract.

Îndiferent de valoarea creanței se achită o taxă judiciară de timbru în valoare de 200 lei.

La cererea de chemare în judecată se vor atașa înscrisurile doveditoare ale pretențiilor, precum și dovada faptului că s-a comunicat în prealabil somația arătată anterior. Cererea și înscrisurile atașate se vor depune în două exemplare, unul pentru instanță și unul pentru comunicare.

Procedura

Pentru soluționarea cererii, judecătorul va comunica cererea și înscrisurile atașate debitorului, citându-l pentru termenul de judecată. Acesta are posibilitatea să depună întâmpinare, cu cel puțin 3 zile înaintea termenului de judecată. În cazul în care nu depune întâmpinare, judecătorul poate considera această împrejurare ca o recunoaștere a pretențiilor.

Dacă debitorul contestă creanța, instanța verifică dacă contestația este întemeiată, în baza înscrisurilor depuse și a explicațiilor părților. În cazul în care apărările formulate de debitor necesită administrarea altor probe, iar acestea sunt admisibile, instanța va respinge cererea creditorului prin încheiere. Urmează să se acționeze în cadrul procedurii obișnuite, mai îndelungate, mai costisitoare, în cadrul căreia vor fi administrate toate probele necesare lămuririi tuturor aspectelor cauzei.

În cazul în care, după verificarea înscrisurilor depuse și a explicațiilor părților, judecătorul constată că pretențiile sunt întemeiate, va emite o ordonanța de plată în care se precizează suma și termenul de plată. Acesta este între 10 și 30 de zile. De asemenea instanța poate admite și parțial cererea, urmând ca pentru pretențiile care nu au fost admise, creditorul să se adreseze pe procedura comună.

Cale de atac

Împotriva ordonaței de plată, debitorul poate formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicare. Aceasta se judecă la aceeași instanță, de un complet format din 2 judecători. Cererea în anulare nu suspendă executarea ordonanței de plată.

Sfat

– încheiați un contract, înaintea derulării afacerilor;

– prestațiile efectuate în cadrul acestui contract să fie confirmate de înscrisuri semnate de ambele părți contractante.

Știți cum se spune, să n-avem vorbe la proces!

Av Francisc Gerber

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Start typing and press Enter to search