ORDONANTA PRESEDINTIALA

 In Blog

Ce este ordonanţa preşedinţială?
Este o procedură specială în temeiul căreia, instanţa de judecată poate dispune măsuri vremelnice, în cazuri urgente, pentru:
• păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere;
• prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara;
• înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.
Temeiul de drept al acestui tip de cerere se regaseste in prevederile art.996-1001 C.pr.civ
Taxa de timbru legal datorata pentru acest tip de cereri este de 20 lei conform OUG 80/2013.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească o asemenea cerere?
Condiţiile de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială sunt următoarele:
urgenţa măsurii solicitate;
Aceasta va fi apreciată de către instanţă în raport cu situaţia existentă în momentul judecării cererii de ordonanţa preşedinţială.
Nesoluţionarea (neprejudecarea) fondului cauzei.
Aceasta înseamnă ca măsura luată să nu prejudece fondul dreptului. În soluţionarea unei cereri de ordonanţă preşedinţială, instanţa nu analizează fondul dreptului discutat de părţi.
În literatura de specialitate, această condiţie mai este exprimată şi prin ideea de “pipăire a fondului”, judecătorul verificând de partea cui este aparenţa dreptului.
Vremelnicia măsurii.
După cum s-a arătat mai sus, prin intermediul acestei proceduri nu pot fi luate măsuri definitive care să rezolve în fond litigiul dintre părţi. Partea nemulţumită de măsura luată prin ordonanţă are posibilitatea de a se adresa instanţei, pe calea dreptului comun.
De regulă, măsurile dispuse pe calea ordonanţei preşedinţiale sunt limitate în timp, până la soluţionarea pe fond a cauzei, dar există posibilitatea ca acestea să rămână definitive şi irevocabile, dacă părţile nu mai urmează calea dreptului comun.

În ce situaţii se poate folosi ordonanţa preşedinţială?

În practica judiciară, în mod frecvent se recurge la procedura specială a ordonanţei preşedinţiale:
• în materia raporturilor de familie;
• în materia raporturilor de vecinătate şi de proprietate;
• în materia raporturilor locative;
• în materia executării silite.
Spre exemplu, în timpul în timpul procesului de divorţ instanţa poate dispune măsuri vremelnice cu privire la încredinţarea copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la alocaţia pentru copii şi la folosirea locuinţei. Numai prin hotărârea irevocabilă de divorţ instanţa stabileşte, însă în mod definitiv asupra unor asemenea cereri, măsurile dispuse în cadrul cererilor formulate pe calea ordonanţei preşedinţiale putând fi diferite. O dată cu rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de divorţ, hotărârile pronunţate în procedura specială a ordonanţei preşedinţiale îşi încetează efectele.

Cui se adreseaza cererea?

Aceasta se depune la instanţa competentă să se pronunţe asupra fondului dreptului.

Judecarea cererii se face de către un singur judecător, de regulă, cu citarea părţilor, însă legea permite ca aceasta să se facă şi fără citarea lor. Judecata se face de urgenţă şi cu precădere. Pronunţarea asupra cauzei se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar redactarea motivelor ordonanţei se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare.

In baza art. 1000 Cprciv la solicitarea reclamantului, până la închiderea dezbaterilor la prima instanţă, cererea de ordonanţă preşedinţială va putea fi transformată într-o cerere de drept comun, situaţie în care pârâtul va fi încunoştinţat şi citat în mod expres cu această menţiune.

Efectele acestei ordonante
Ordonanta este provizorie si executorie.
Ordonanţa preşedinţială are autoritate de lucru judecat faţă de o altă cerere de ordonanţă preşedinţială, numai dacă nu s-au modificat împrejurările de fapt care au justificat-o.
Ordonanţa preşedinţială nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii privind fondul dreptului.
Hotărârea dată asupra fondului dreptului are autoritate de lucru judecat asupra unei cereri ulterioare de ordonanţă preşedinţială.

Căi de atac.

Dacă sunteţi nemulţumit de soluţia pronunţată de prima instanţă, aveţi posibilitatea să declaraţi recurs:
• în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă judecata s-a făcut cu citarea părţilor;
• în termen de 5 zile de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.
Judecarea recursului se face de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor.
Ca şi instanţa de fond, instanţa de recurs poate amâna pronunţarea cel mult 24 de ore şi va redacta motivarea deciziei în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Start typing and press Enter to search