REGIMUL COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE

 In Blog

REGIMUL COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
Noul Cod Civil (art.366) permite soților să deroge de la regimul comunității de bunuri printr-o convenție matrimonială, convenție care are caracteristicile unui contract civil.
Legea stabilește că prin convenția matrimonială nu se poate deroga, sub sancțiunea nulității absolute, de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales și de asemenea că prin convenție nu se poate aduce atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau devoluțiunii succesorale legale (art.332 NCC)
Obiectul convenției matrimoniale poate fi reprezentat de unul sau mai multe din următoarele aspecte:
a) Includerea în comunitate a unor bunuri proprii dobândite înainte sau după încheierea căsătoriei (cu excepția bunurilor de uz personal și a bunurilor destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, care sunt și rămân bunuri proprii) – de exemplu un imobil achiziționat înaintea căsătoriei, dar ale cărui rate sunt plătite în timpul căsătoriei,

b) Restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume individualizate prin convenția matrimonială, indiferent de data dobândirii lor (înainte sau în timpul căsătoriei)

c) Obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare – prin derogare de la prevederile art.345(2) NCC (care prevăd că fiecare soț poate încheia singur acte de conservare, administrare cu privire la oricare dintre bunurile comune)

d) Includerea clauzei de preciput;

e) Modalități de lichidare a comunității convenționale

Publicitatea convenției matrimoniale se realizează prin facerea mențiunii în cadrul convenției matrimoniale și prin înscrierea în cadrul Registrului național de publicitate al regimurilor matrimoniale, ținut de Camera Notarilor Publici.
Cât privește opozabilitatea față de terți a regimului matrimonial ales, aceasta se realizează – conform art.344 NCC – prin înscrierea în cartea funciară a apartenenței fiecărui bun la comunitate. Tot astfel, potrivit art.313 (2) NCC, față de terți, regimul matrimonial este opozabil de la data îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de lege, afară de cazul în care aceștia l-au cunoscut pe altă cale.
În baza dispozițiilor art.313 (3) NCC – Neîndeplinirea formalităților de publicitate face ca soții să fie considerați, în raport cu terții de bună-credință, ca fiind căsătoriți sub regimul matrimonial al comunității legale.

Forma convenției matrimoniale – conform art.330 (1)NCC – Sub sancțiunea nulității absolute, convenția matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimțământul tuturor părților, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială și având conținut predeterminat.
Deși căsătoria nu poate fi încheiat prin mandatar, convenția matrimonială care reprezintă un act juridic, un contract civil expres reglementat de lege, poate fi încheiată prin mandatar, însă obiectul acestuia trebuie să fie unul determinat, posibil și licit, fiind necesară predeterminarea cuprinsului mandatului. Mandatul special nu este dat de către viitorul soț în vederea stabilirii cuprinsului convenției matrimoniale, ci numai a încheierii, respectiv a semnării în numele și pe seama sa a acestei convenții.

Efectele regimului matrimonial – potrivit art.313 (1) NCCIntre soți, regimul matrimonal produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei, iar conform art.330(2)NCC Convenția matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei

Regimul matrimonial încetează prin constatarea nulității, anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei (art. 319NCC).

AV.GABRIELA GERBER

Recent Posts
Showing 2 comments
  • retete online
    Răspunde

    Frumos acest pont, sunt fericit ca l-am descoperit si citit. Multumesc pentru acest subiect individual ce avea trebuinta de curtoazie.

  • retete culinare rapide
    Răspunde

    Frumos acest pont, ma bucur ca l-am descoperit si invatat. Multumesc pentru acest articol deosebit ce capata trebuinta de bunavointa.

Leave a Comment

Contact

Start typing and press Enter to search